استاد پوررضا درگذشت

۲۴ فروردین ۱۳۹۱

استاد فريدون پوررضادیروز چهارشنبه ٢٣ فروردين ١٣٩١ درسن 80 سالگي درشهر رشت درگذشت،اين هنرمند عرصه موسيقي كه حدود يك سال بابيماري تنفسي و مشكل ريوي،دست وپنجه نرم ميكرد،ساعتي پيش درمنزل خود ازدنيا رفت،زنده يادفريدون پوررضا متولد١٣١١ در لشت نشا بود وتحصيلا ابتدايي رادر مدرسه ناصرخسروبه پايان رساند وسپس درمغازه پدر به آرايشگري پرداخت.پوررضا ازاستادان آواز يونسي دردشتي،سعادتمند قمي وغلامحسين بنان آواز راآموخت اوهمان سال نمايشنامه اي براي تئاتر واجراي آن درسالن سيناي لشت نشا نوشت.شش سال بعد درآزمون خوانندگي راديو گيلان رتبه اول راكسب وبه طور رسمي به عنوان خواننده شروع به كاركرد.فريدون پوررضا از ارديبهشت 1350 همكاري با تلوزيون راآغاز كرد وهمان سال به عنوان پژوهشگر آواهاي بومي وباهمراهي چهره هاي فرهنگي وهنري ايران ازجمله سيمين دانشور،محيط طباطبائي،منوچهر آتشي،محمود عنايت وايرج افشار به لندن رفت پوررضا درسال ١٣٧٩ موسيقي تيتراژ ومتن سريال"پس ازباران"را اجراكرد ويك سال پس ازآن مقام اول موسيقي درفيلم وسريالهاي كشور را ازآن خودكرد.تاليف كتاب موسيقي فولكلوريك گيلان از ديگر فعاليت هاي زنده ياد پوررضا بود،دوكاست"مي گيلان"و"گيله لو" آثار بعد ازانقلاب اوست...
 روحش شاد ويادش گرامي...